KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đặt trong bối cảnh thách thức của sự bất định từ thị trường, sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt cũng như sự bùng nổ trong kỷ nguyên số. Những thách thức trên như hình thức “chọn lọc tự nhiên” và chỉ có doanh nghiệp nào vững vàng về nội lực và có năng lực tổ chức luôn được cải thiện, nâng cao liên tục mới có thể tồn tại đến cuối cùng và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Sức ép lớn từ thị trường làm lộ ra những hạn chế về vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp như con người, hệ thống, cấu trúc, văn hóa, tính hiệu quả và động lực phát triển và chúng đang là nỗi lo cho các nhà lãnh đạo. Biểu hiện cụ thể:

  • Suy giảm năng lực cạnh tranh. Khi nhiều đối thủ mới xuất hiện với những chiến lược mới, lợi thế cạnh tranh trước đó của doanh nghiệp đã không còn phát huy được hiệu quả. Điều này dẫn tới sụt giảm trong doanh thu và mất dần khách hàng vào tay đối thủ.
  • Con người trong tổ chức chạy theo đầu việc, thiếu tính đổi mới sáng tạo trong công việc. Đội ngũ quản lý mất phương hướng về chiến lược để thích ứng với những thay đổi của thị trường.
  • Sự phối hợp giữa các phòng ban/bộ phận thiếu hiệu quả. Các phòng ban còn hoạt động đơn lẻ và thiếu tính liên kết để thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, áp lực thị trường lại là cơ hội giúp doanh nghiệp nhìn lại mình, đánh giá những hạn chế tồn đọng để có những giải pháp kịp thời. Để cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, trước hết vấn đề cấp thiết nhất là phải có sự khảo sát, đánh giá toàn diện năng lực tổ chức. Bởi theo Dave Ulrich, trong một nghiên cứu với 1200 doanh nghiệp và 32.000 cá nhân cũng đã đi đến kết luận: Năng lực tổ chức đóng góp gấp 4 lần tài năng cá nhân vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Một cách khái quát, năng lực tổ chức là khả năng của một tổ chức hay doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các nguồn lực đầu vào như nguyên liệu, nhân lực, thông tin thành khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ. Năng lực tổ chức của một công ty thể hiện thông qua khả năng đáp ứng vượt trội các nhu cầu của khách hàng, trong môi trường cạnh tranh và biến động liên tục. Năng lực tổ chức là sự kết hợp một cách hiệu quả và tối ưu giữa hệ thống quản trị, và khả năng phối hợp của con người thể hiện thông qua năng lực văn hóa tổ chức, năng lực lãnh đạo, năng lực nhân sự.

Khảo sát nâng cao năng lực tổ chức là một yếu tố quan trọng trong phát triển tổ chức – OD (Organizational Development) nhằm tăng hiệu quả hoạt động đón nhận những cơ hội mới của thị trường cũng như hình thành lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. Dưới đây là các thành tố trong phát triển tổ chức:

Xây dựng năng lực tổ chức là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay để đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh ngày càng quyết liệt, kỳ vọng cao của nhân viên, thích ứng với thay đổi công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về phát triển tổ chức, OD CLICK đã xây dựng mô hình khảo sát năng lực tổ chức hướng đến quản lý sự thay đổi hiệu quả.

Mô hình Khảo sát Năng lực tổ chức của OD CLICK thể hiện sự đánh giá hệ thống trên 9 yếu tố chính, bao gồm: Tầm nhìn chiến lược, Năng lực lãnh đạo và quản lý, Quản trị hiệu suất, Nguồn vốn nhân lực, Đổi mới – học hỏi – lịch sử phát triển, Công nghệ và hệ thống thông tin, Truyền thông, Hiệu quả tài chính, Kết nối thị trường khách hàng. Những đánh giá năng lực trên sẽ được xem xét trong mối tương quan với môi trường bên ngoài bao gồm những yếu tố tác động như đối thủ cạnh tranh, tốc độ thay đổi nhu cầu và hành vi khách hàng, chính sách mới từ Chính phủ. Đồng thời dựa trên mối quan hệ với tính cam kết hành động của doanh nghiệp, đối chiếu với những kết quả hoạt động, để chỉ ra những căn cứ và yêu cầu thay đổi, phát triển tổ chức, cũng như kế hoạch dẫn dắt sự thay đổi cần thiết đó nhằm đưa tổ chức đi lên. Đích đến của khảo sát năng lực tổ chức là giúp doanh nghiệp quản lý sự thay đổi hiệu quả.

Nhằm triển khai khảo sát năng lực tổ chức hiệu quả, OD CLICK tiến hành khảo sát theo 3 cấp độ bằng những công cụ thực tế giúp đánh giá doanh nghiệp toàn diện: Cấp độ cá nhân, Cấp độ phòng ban, Cấp độ tổ chức.

 

Cấp độ cá nhân: Ở cấp độ này mục tiêu chính là xem xét kiến thức, kỹ năng, thái độ và chuẩn mực đạo đức. Dựa trên yếu tố này, OD CLICK triển khai xây dựng ma trận năng lực cho từng vị trí, chức danh qua đó có sự đánh giá chi tiết năng lực nhân sự các cấp. Đồng thời, hỗ trợ hình thành chỉ số KPI chuẩn cho các cá nhân với các vị trí công việc để doanh nghiệp quản trị hiệu suất hiệu quả. Ngoài ra, phần quan trọng với mỗi tổ chức là sự chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ nhân sự. Một phần quan trọng với mỗi doanh nghiệp là lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự. Do vậy, OD CLICK xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho các vị trí hướng đến hoàn thiện về chuyên môn và có kỹ năng về quản lý để trở thành đội ngũ nòng cốt trong tương lai. Ngoài ra, tại cấp độ này, OD CLICK hỗ trợ khảo sát về sự hài lòng và cam kết của các cấp nhận sự để doanh nghiệp có góc nhìn tổng quan nhất về các cá nhân trong tổ chức.

Cấp độ phòng ban: Ở cấp độ này mục tiêu là đánh giá sự phối hợp, khả năng truyền đạt, tạo động lực và giải quyết vấn đề. Với kinh nghiệm của mình, OD CLICK xây dựng bảng khảo sát với những câu hỏi được xử lý trên phần mềm đảm bảo được độ tin cậy và tính chính xác trong thang đo để đánh giá năng lực phối hợp các phòng ban. Đồng thời, công ty hỗ trợ đánh giá về động lực của các thành viên trong nhóm, điều này tác động đến khả năng làm việc hiệu quả của mỗi thành viên. Hơn nữa, OD CLICK còn chú trọng khảo sát tính đổi mới trong tổ chức với những tiêu chí cụ thể được xây dựng. Quan trọng trong làm việc cấp độ này là khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh và xung đột đội bộ do vậy OD CLICK tập trung tiến hành khảo sát đánh giá với bộ câu hỏi được thiết kế.

Cấp độ tổ chức: Đây là cấp độ cao nhất với mục tiêu là đánh giá về năng lực lãnh đạo, chiến lược doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển tri thức, cơ cấu hệ thống quy trình và nguồn nhân lực. Dựa trên những yếu tố này, OD CLICK hỗ trợ xây dựng khảo sát về năng lực lãnh đạo theo 3 nhóm thành tố, bao gồm nền tảng khả năng cá nhân; khả năng xây dựng quan hệ và sức ảnh hưởng; khả năng tương tác trong hệ thống phức tạp và định hướng chiến lược cũng như mô hình đánh giá lãnh đạo của Robert Katz. Đồng thời, OD CLICK còn khảo sát đánh giá về quản hiệu quả hoạt động tổ chức: Công cụ BSC, Ma trận đánh giá hiệu quả hoạt động của Keega; Văn hóa doanh nghiệp: Công cụ đánh giá OCAI và công cụ đánh giá của Denison. Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi khảo sát chuyên biệt về Chiến lược doanh nghiệp, Hệ thống quản trị hiệu suất, Quản trị nguồn nhân lược, Quy trình hệ thống và tính đổi mới trong tổ chức.

Phương pháp triển khai

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

  • Phương pháp khảo sát bảng hỏi;
  • Phương pháp thu thập và phân tích văn bản tài liệu;
  • Phương pháp quan sát trực quan;
  • Phương pháp phỏng vấn sâu;
  • Phương pháp tự đánh giá 360 độ;
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê trên SPSS;
  • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

Giá trị chuyển giao cho các doanh nghiệp

Sau khi thực hiện khảo sát năng lực tổ chức, OD CLICK sẽ chuyển giao các kết quả sau đây:

Thứ nhất, các kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách hệ thống về năng lực tổ chức, bằng các báo cáo cung cấp các bằng chứng mang tính khoa học và thực tiễn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về năng lực tổ chức trong bối cảnh hoạt động và môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ hai, đề xuất một cách hệ thống các giải pháp và chính sách phát triển với các mức độ ưu tiên triển khai. Có các biện pháp can thiệp phù hợp vào quy trình và kế hoạch để quản trị sự thay đổi thành công, thực hiện hiệu quả các mục tiêu mong muốn.

Thứ ba, thúc đẩy khả năng nhận thức, ý thức về vai trò tự thân của mỗi thành viên, mỗi cấp độ quản lý, trong mục tiêu xây dựng năng lực tổ chức của doanh nghiệp. 

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, lấy con người làm trung tâm, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết chuyên môn, thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình trước, trong và sau khảo sát. Thông tin khảo sát và quá trình phân tích được cam kết bảo mật bằng văn bản, đảm bảo an toàn kinh doanh cho khách hàng. Khảo sát, đánh giá năng lực tổ chức chính xác và kịp thời chính là lựa chọn sáng suốt cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, trước thách thức cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu của CN 4.0 và nền kinh tế tri thức.

error: Nội dung đã khóa !!