KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Theo Dave Ulrich, trong một nghiên cứu với 1200 doanh nghiệp và 32.000 cá nhân khi ông kiểm tra tác động tương đối của năng lực cá nhân (tài năng) và năng lực tổ chức (văn hóa, hệ thống) ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh doanh thì kết quả cho thấy: Năng lực tổ chức đóng góp gấp 4 lần tài năng cá nhân vào hiệu quả hoạt động. Ông cũng cho rằng Khái niệm tổ chức thế kỷ 21, không còn đơn thuần là là cơ cấu, con người, tầm hạn kiểm soát, để thực thi mục tiêu, mà đã chuyển sang một hệ thống bao gồm nhiều yếu tố tham gia: Chiến lược, Cơ cấu, Quy trình, Con người, Đãi ngộ. 

Một cách khái quát, năng lực tổ chức là khả năng của một tổ chức hay doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các nguồn lực đầu vào như nguyên liệu, nhân lực, thông tin thành khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ. Năng lực tổ chức của một công ty thể hiện thông qua khả năng đáp ứng vượt trội các nhu cầu của khách hàng, trong môi trường cạnh tranh và biến động liên tục. Năng lực tổ chức là sự kết hợp một cách hiệu quả và tối ưu giữa hệ thống quản trị, và khả năng phối hợp của con người thể hiện thông qua năng lực văn hóa tổ chức, năng lực lãnh đạo, năng lực nhân sự. Xây dựng năng lực tổ chức là một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay để đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh ngày càng quyết liệt, kỳ vọng cao của nhân viên, thích ứng với thay đổi công nghệ và nhu cầu của khách hàng.

Khảo sát năng lực tổ chức đòi hỏi một tư duy hệ thống, phân tích đánh giá vừa tổng hợp vừa chi tiết các thành tố, đặt trong bối cảnh tư duy động, để đưa ra các đề xuất giải pháp, chính sách phát triển doanh nghiệp. Mô hình Khảo sát Năng lực tổ chức của OD CLICK thể hiện sự đánh giá hệ thống trên chín yếu tố chính, bao gồm: Tầm nhìn chiến lược, Năng lực lãnh đạo và quản lý, Quản trị hiệu suất, Nguồn vốn nhân lực, Đổi mới – học hỏi – lịch sử phát triển, Công nghệ và hệ thống thông tin, Truyền thông, Hiệu quả tài chính, Kết nối thị trường khách hàng. Từ những đánh giá năng lực đó sẽ xem xét chúng trong tương quan với môi trường kinh doanh, đòi hỏi từ các nhân tố bên ngoài. Đồng thời đối chiếu với những kết quả hoạt động, để chỉ ra những căn cứ và yêu cầu thay đổi, phát triển tổ chức, cũng như kế hoạch dẫn dắt sự thay đổi cần thiết đó, để đưa tổ chức đi lên.

 

Phương pháp triển khai

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

  • Phương pháp khảo sát bảng hỏi;
  • Phương pháp thu thập và phân tích văn bản tài liệu;
  • Phương pháp quan sát trực quan;
  • Phương pháp phỏng vấn sâu;
  • Phương pháp tự đánh giá 360 độ;
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê trên SPSS;
  • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

Giá trị chuyển giao cho các doanh nghiệp

Sau khi thực hiện khảo sát năng lực tổ chức, OD CLICK sẽ chuyển giao các kết quả sau đây:

Thứ nhất, các kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách hệ thống về năng lực tổ chức, bằng các báo cáo cung cấp các bằng chứng mang tính khoa học và thực tiễn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về năng lực tổ chức trong bối cảnh hoạt động và môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ hai, đề xuất một cách hệ thống các giải pháp và chính sách phát triển với các mức độ ưu tiên triển khai. Có các biện pháp can thiệp phù hợp vào quy trình và kế hoạch để quản trị sự thay đổi thành công, thực hiện hiệu quả các mục tiêu mong muốn.

Thứ ba, thúc đẩy khả năng nhận thức, ý thức về vai trò tự thân của mỗi thành viên, mỗi cấp độ quản lý, trong mục tiêu xây dựng năng lực tổ chức của doanh nghiệp. 

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, lấy con người làm trung tâm, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết chuyên môn, thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình trước, trong và sau khảo sát. Thông tin khảo sát và quá trình phân tích được cam kết bảo mật bằng văn bản, đảm bảo an toàn kinh doanh cho khách hàng. Khảo sát, đánh giá năng lực tổ chức chính xác và kịp thời chính là lựa chọn sáng suốt cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, trước thách thức cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu của CN 4.0 và nền kinh tế tri thức.

error: Nội dung đã khóa !!