HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Thực thi chiến lược hiệu quả đòi hỏi bộ phận phòng ban và các cá nhân có sự liên kết hướng đến mục tiêu chungTừng mắt xích hiểu vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực thi mục tiêu và giải pháp chiến lược của công ty, đảm bảo sự liên kết tổng thể theo mô hình sau:

3 TRỌNG TÂM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC:

———–

✅ 1. Tuyên bố mục đích rõ ràng: nhằm xác định doanh nghiệp sẽ đạt được điều gì và đạt được bằng cách nào, thông qua lợi thế nào?

2. Từng bộ phận thấu hiểu vai trò của mình, xác định được phạm vi công việc và trách nhiệm để đạt được mục tiêu chiến lược chung

✅3.Tính phối hợp và liên kết giữa các phòng ban chặt chẽ trong một tổng kể chung. Hoạt động theo mục tiêu thông qua các cơ chế, chính sách rõ ràng.

THỰC THI QUYẾT ĐỊNH 90% SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC

3 YẾU TỐ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. trẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia về Marketing chiến lược, công nghệ phần mềm và bán hàng

CG. Đào cẩm thủy

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chiến lược marketing,thương hiệu

Coaching 1-1

Xây dựng mô hình kinh doanh

Download công cụ

 

TRI THỨC QUẢN TRỊ

Vai trò của quản lý cấp trung với thành công chiến lược của doanh nghiệp

90% doanh nghiệp không thể thực hiện hiệu quả chiến lược, lý do chính (chiếm [...]

Mô hình thực thi chiến lược hiệu quả

70% chiến lược thất bại do quá trình thực thi thiếu hiệu quả, số liệu [...]

KHÁCH HÀNG KẾT NỐI DỊCH VỤ