QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – HR Click © 

1. Quản trị nhân lực

Các công ty phát triển coi con người là nguồn vốn tạo ra sự khác biệt, mang đến thành công. Trong kỷ nguyên 4.0 gắn với tri thức và công nghệ kỹ thuật số, hoạt động nhân lực đã vượt qua khỏi tư duy phòng ban chức năng. Mở rộng vai trò gắn với phát triển con người, đội ngũ quản lý và hỗ trợ chiến lược kinh doanh. Đặt ra vấn đề với doanh nghiệp cần định hình tư duy quản trị nhân lực trong bối cảnh mới. Tư duy quản trị nhân lực hiệu quả sẽ cho phép doanh nghiệp thu hút nhân sự tài năng, phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo kế cận để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược

Mô hình chiến lược vốn nhân lực doanh nghiệp của OD CLICK được xây dựng dựa trên kinh nghiệm tư vấn nghiên cứu và thức tiễn làm việc với doanh nghiệp: 

 

2. Quản trị nguồn nhân lực

Mô hình quản trị nhân lực của OD CLICK với trọng tâm là phát triển đội ngũ nhân sự, tạo nên sức mạnh, bản sắc của doanh nghiệp. Xuất phát từ SỨ MỆNH của doanh nghiệp, thúc đẩy đạt được mục tiêu kinh doanh.

Cốt lõi trong phát triển NGUỒN NHÂN LỰC là xây dựng chiến lược mang tính dài hạn với các hoạt động chính:

 • Xác lập các triết lý phát triển nhân lực cho doanh nghiệp.
 • Thiết kế các chính sách phát triển dài hạn theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng các quy trình triển khai: 1. Thu hút & tuyển dụng; 2. 3. Đào tạo & phát triển; 4. Đánh giá & đãi ngộ; 5. Truyền thông nội bộ & quan hệ nhân sự gắn với hạnh phúc nhân viên
 • Phát triển các nền tảng hạ tầng cho chiến lược nhân lực: 1. Thương hiệu nhà tuyển dụng; 2. Phát triển leadership các cấp trong tổ chức ; 3. Văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực;
 • Và đích đến của cùng là Nguồn vốn nhân lực, gắn với vị thế, hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các sản phẩm dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK bao gồm:

 • Khảo sát đánh giá, hoàn thiện các chính sách và quy trình quản trị nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chương trình phát triển nhân tài và nhân sự kế cận, đảm bảo sự phát triển lâu dài cho tổ chức.
 • Khảo sát đánh giá, xây dựng hệ thống quản trị thành tích, chính sách và giải pháp nâng cao kết quả làm việc, gắn với hệ thống BSC, KPI, OKR, lương 3P, và yêu cầu năng lực theo chức danh.
 • Đánh giá và hoàn thiện chính sách nhân lực gia tăng động lực và cam kết của nhân viên với tổ chức.
 • Xây dựng thương hiệu tổ chức, môi trường làm việc thu hút nhân tài, tạo gắn kết và niềm tin tổ chức trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống và chiến lược truyền thông nội bộ tạo dựng sự cam kết và uy tín tổ chức.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển nguồn vốn con người, nâng cao vị thế trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn, cố vấn, hoàn thiện các chương trình, chính sách, quy trình và các chuẩn mực các phương pháp khoa học. Để chương trình đạt hiệu quả tối ưu, OD CLICK cần sự phối hợp của doanh nghiệp, đồng sáng tạo ra giải pháp trên cơ sở của tin cậy, thấu hiểu, đồng giá trị.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI