MÔ HÌNH 5-P TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Một doanh nghiệp muốn thực hiện hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực cần xác định mục đích chiến lược của doanh nghiệp và phân tích có hệ thống các tác động lên những mục đích đó. OD CLICK xin giới một mô hình mang tính hiệu quả và thực tế cao làm giải pháp cho vấn đề trên với tên gọi “Mô hình 5-P”. Được tạo ra bởi Mildred Golden, Chris J. White and Leslie A. Toombs, đây là mô hình quản trị nhân sự tập trung vào việc cải thiện doanh nghiệp và những hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu điểm lớn nhất của “Mô hình 5-P” là chỉ ra quan hệ giữa triết lý (Philosophy), chính sách (Policies), chương trình (Programmes), hoạt động (Practices) và quy trình (Processes) quản trị nhân lực. Hơn nữa, mô hình 5-P cũng làm nổi bật ý nghĩa của mối quan hệ giữa chiến lược và hoạt động. Mô hình 5-P tập trung giải quyết 5 vấn đề:

Mục tiêu: Bao gồm tất cả những yếu tố tạo nên mục tiêu của doanh nghiệp: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro, nhiệm vụ, tầm nhìn và chiến lược

Nguyên tắc: Xác định văn hóa doanh nghiệp và giá trị, cách ứng xử ở trong doanh nghiệp, bao gồm cả luật lệ doanh nghiệp.

Con người: Định hướng và đưa ra phương pháp để nhân viên hoàn thành công việc họ được giao; chỉ ra những nhu cầu trong việc huấn luyện nhân viên; thể hiện tinh thần hợp tác trong công việc và theo quy trình của doanh nghiệp để đạt đến đích.

Quy trình: Chỉ rõ nhiệm vụ của từng bước, ý nghĩa đến với cơ cấu doanh nghiệp, bối cảnh doanh nghiệp, và những quy trình sử dụng bởi doanh nghiệp để tạo ra ra sản phẩm và dịch vụ.

Chất lượng: bao gồm tất cả thước đo chất lượng và kết quả nên dùng trong việc hỗ trợ đưa ra các quyết định như KPI, BSC…

Để áp dụng hiệu quả “Mô hình 5-P”, lãnh đạo cần phải chú ý đến các yếu tố dựa trên mô hình sau:

Chiến lược doanh nghiệp: Đưa ra định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp và đưa ra những yêu cầu cụ thể.

Bối cảnh doanh nghiệp: Đặc điểm của doanh nghiệp như văn hóa, cách kinh doanh và ảnh hưởng của chúng đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm môi trường: đặc điểm thị trường; những yếu chính để thành công trong thị trường.

Nhu cầu doanh nghiệp chiến lược: được thể hiện nhiệm vụ doanh nghiệp hoặc tầm nhìn và cụ thể hóa thành chiến lược cho doanh nghiệp.

Triết lý nguồn nhân lực: Cách đối xử và đánh giá con người trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp quan tâm đến nguồn nhân lực, vai trò trong sự thành công chung của doanh nghiệp và cách mà nhân viên mong muốn được đối xử và quản lý.

Chính sách: Đưa ra hướng dẫn cho các hành động để xử lý các vấn đề doanh nghiệp và phát triển các chương trình HR dựa trên nhu cầu chiến lược.

Chương trình: phối hợp với các chính sách về con người để đưa ra các chương trình có tác động thay đổi nhân viên để giải quyết vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp

Hoạt động: Là những hoạt động tạo ra trong quá trình thực hiện chính sách HR, gắn kết với những vai trò và trị trí khác nhau. Hoạt động bao gồm tài nguyên, cách thức học tập và phát triển, hệ thống khen thưởng, quan hệ với nhân viên và trách nhiệm.

Quy trình: Quy trình các bước được thực hiện trong quá trình áp dụng chiến lược và chính sách

Để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và chất lượng, 5 yếu tố trên phải có quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Áp dụng hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức và thúc đẩy nhân viên cống hiến cho doanh nghiệp.

OD CLICK biên tập

Nguồn tham khảo: 

  • RANDALL S. SCHULER, Strategic Human Resources Management: Linking the People with the Strategic Needs of the Business

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!