ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

Đào tạo là một phần đầu tư không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Đào tạo doanh nghiệp hay Đào tạo Inhouse là quá trình đồng hành của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân, một quá trình nỗ lực tự đổi mới thường xuyên, trong xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Theo Poulos D. K. từ Đại học London: “Những tổ chức thành công ở kỷ nguyên số là những tổ chức có cơ cấu và hệ thống quản trị linh hoạt, cũng như thường xuyên tái tạo năng lực tổ chức sao cho có thể duy trì tốt lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi bất thường.” 

Các chương trình Đào tạo Doanh nghiệp của OD CLICK nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được những giải pháp hiệu quả trong phát triển nguồn vốn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên VUCA.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!