CHUYÊN GIA PHAN THẾ HUẤN

Ông Phan Thế Huấn là chuyên gia về lĩnh vực: Quản trị tổ chức, Quản trị nhân sự, Quản trị và Truyền thông nội bộ.

Ông Phan Thế Huấn có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều Công ty và lĩnh vực như: Giám đốc Công ty Xây lắp điện 1 Mỹ Đình; Giám đốc chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Giang thuộc Công ty lưới cao thế điện Miền Bắc; Trưởng phòng Điều độ tại Công ty Điện lực Bắc Giang. Trong quá trình hoạt động và làm việc, Ông Phan Thế Huấn đã triển khai thành công các chương trình đào tạo và dự án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự và hiệu quả hoạt động tổ chức.

Hiện ông Phan Thế Huấn là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK.