GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

Các sản phẩm tư vấn và đào tạo của OD CLICK cung cấp giải pháp phù hợp và đồng bộ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh, trên cơ sở chuyển giao các giá trị năng lực sau:

A. VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
1. Truyền động lực đổi mới và phát triển tổ chức thông qua hệ thống kiến thức quản trị cập nhật, tư duy đổi mới, thái độ tích cực.

2. Phát triển tinh thần đội ngũ, xây dựng tính gắn kết trong doanh nghiệp, thể hiện trên 3 đặc trưng nổi trội: hợp tác giữa các thành viên tạo ra tổ chức mạnh, tham vọng hướng đến mục tiêu và động lực cống hiến cho tổ chức.

3. Xây dựng tư duy chiến lược toàn diện với 3 trọng tâm chính là Văn hóa vì khách hàng, tính cam kết với tổ chức và tư duy hệ thống kết nối tạo hiệu quả hoạt động.

B. VỀ PHẨM CHẤT VÀ THÁI ĐỘ
1. Đề cao tính kỷ luật của chuyên gia và học viên.

2. Truyền cảm hứng và năng lượng tích cực thông qua chất lượng bài giảng, hệ thống kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia.

3. Xây dựng tính chính trực và trách nhiệm của các cá nhân, đội nhóm cũng như toàn tổ chức với khách hàng, thị trường, xã hội.

Các nội dung trên được OD CLICK minh họa theo hình ảnh bên dưới:

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!