KHẢO SÁT TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hoạt động nhân lực luôn chứa đựng vấn đề của sự rủi ro, không rõ ràng, và thiếu tính hiệu quả. Khảo sát tổ chức nhân sự có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về nhân sự, minh bạch hóa và đạt được thành công lớn hơn. Bối cảnh biến động, phức tạp cùng thị trường, cùng thế hệ nhân lực mới Gen Z nhiều điểm khác biệt đòi hỏi doanh nghiệp cần có đánh giá một cách hệ thống về các hoạt động nhân lực. Đưa nhân lực trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững

2. Các chương trình khảo sát tổ chức nhân sự

OD CLICK cung cấp giải pháp HR Audit cho các doanh nghiệp những vấn đề nhân lực trọng tâm của doanh nghiệp.

1. Đánh giá môi trường làm việc vì hạnh phúc nhân viên
Rà soát môi trường, hệ thống, chính sách đặt trong tương quan với hạnh phúc nhân viên và đề xuất giải pháp.

2. Đánh giá động lực và cam kết của nhân viên
Phân tích sâu các yếu tố, rào cản tác động tới động lực và cam kết của nhân sự, hình thành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Đánh giá hệ thống quản trị nhân tài
Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng gắn với các trọng tâm phát triển. Mục tiêu giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng nhân tài từ bên trong.

4. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình chưa đạt như kỳ vọng. OD CLICK sẽ tiến hành khảo sát hệ thống đào tạo và thu thập thông tin để xác định mức độ hiệu quả của các chương trình đã triển khai.

5. Hệ thống đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung
Phân tích hoạt động, chương trình phát triển quản lý cấp trung gắn với yêu cầu thị trường và đề ra lộ trình cho doanh nghiệp.

6. Đánh giá hệ thống nhân lực gắn với mô hình PCMM
Nhìn nhận hoạt động nhân lực hiện tại và xác định ưu tiên để nâng cao hệ thống quản trị cũng như tạo ra trưởng thành năng lực của đội ngũ. 

7. Đánh giá thương hiệu nhà tuyển dụng
Phân tích hiệu quả tuyển dụng, khảo sát thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp từ đội ngũ nhân sự hiện tại và ứng viên bên ngoài. Đề xuất giải pháp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng gắn với các giá trị văn hóa và EVP cho nhân sự.

8. Đánh giá hệ thống đãi ngộ
OD CLICK rà soát tổng thể hệ thống đãi ngộ vật chất và phi vật chất trong doanh nghiệp, so sánh, liên hệ với các doanh nghiệp có nét tương đồng để lãnh đạo doanh nghiệp có được góc nhìn sâu sắc về nội bộ doanh nghiệp cũng như tương quan trong thị trường lao động.

9. Đánh giá hệ thống truyền thông nội bộ
OD CLICK tập trung vào việc khảo sát thực tiễn, xác định rào cản, vấn đề trong truyền đạt của doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ dựa trên hệ thống công cụ để tạo ra dòng chảy thông tin xuyên suốt, sự thấu hiểu trong doanh nghiệp.

10. Đánh giá hệ thống quản trị nhân lực
Hệ thống quản trị nhân lực bao gồm quy trình, chính sách hay phương pháp quản trị nguồn nhân lực. OD CLICK đi sâu vào các khía cạnh thông qua khảo sát, phỏng vấn, phân tích và xây dựng đề xuất nâng cao hiệu quả.

11. Phân tích hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên
Rà soát phương pháp, cách thức và công cụ đánh giá hiệu suất. Báo cáo kết quả về thực trạng, đào tạo nhận thức và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả dựa trên đặc thù ngành, đặc điểm nhân sự.

Các sản phẩm hay chương trình đánh giá khác như: Khảo sát năng lực tổ chức, Khảo sản năng lực lãnh đạo, Khảo sát văn hóa tổ chức, hay các chương trình xây dựng theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục tiêu quản trị và phát triển đội ngũ con người.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Các gói sản phẩm HR Audit của OD CLICK được thực hiện nhằm mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và hiệu năng của công tác nhân lực, tuân theo quy định của HĐQT và lãnh đạo công ty, phân bổ lại chi phí nhân sự, xác lập và định vị lại vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của bộ phận nhân sự cũng như toàn công ty.

OD CLICK cam kết hỗ trợ và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các hoạt động HR Audit, cũng như các dịch vụ tư vấn đánh giá theo yêu cầu khách hàng. 

 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI