Khảo sát động lực cam kết

Rà soát và đành giá mức độ tích cực của cảm xúc hoặc thái độ mà các cá nhân có đối với công việc. Để giúp doanh nghiệp có những điều chỉnh phù hợp về chính sách

Đăng ký tư vấn chương trình

Giải pháp tiếp cận

Khảo sát động lực và cam kết của OD CLICK sẽ tập trung: 

Mô hình đánh giá động lực cam kết

Mô hình là mô tả nhân thức đồng bộ về xây dựng chính sách, quy trình lấy con người làm trung tâm. Phân tích sâu đặc điểm nhân sự trong tổ chức, gắn với 5 thành tố trọng tâm.

  1. Công việc có ý nghĩa: mức độ về cảm nhận của nhân sự với công việc đang chịu trách nhiệm.
  2. Quản lý hỗ trợ: mức độ tương tác hai chiều giữa quản lý và cấp dưới, phong cách lãnh đạo thúc đẩy sự phát triển nhân viên
  3. Môi trường làm việc tích cực: về cảm nhận, sự hài lòng của nhân viên về môi trường tổ chức, điều kiện làm việc
  4. Lãnh đạo tin cậy: mức độ tin tưởng của nhân viên với người đứng đầu doanh nghiệp về đường lối, cách dẫn dắt, sự lắng nghe và trao quyền.
  5. Cơ hội phát triển: mức độ hài lòng về lộ trình và cơ hội được học tập và phát triển trong công việc

 

Quy trình khảo sát đông lực cam kết

 

  1. Giai đoạn thiết kế khảo sát: Sử dụng các câu hỏi, mẫu các biến độc lập và phụ thuộc để khảo sát, phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường tổ chức; Mô hình công cụ khảo sát rất hữu ích để công ty sử dụng, quản lý môi trường làm việc, giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến môi trường tổ chức.
  2. Giai đoạn khảo sát: Bảng khảo sát được thiết kế online sẽ đảm bảo tiết kiệm chi phí và tốc độ. Nhân viên dễ dàng thu thập được để trả lời các câu hỏi.
  3. Giai đoạn phân tích và truyền đạt kết quả: Nhận kết quả và phân tích, có báo cáo đề ra chiến lược.

Bên cạnh thu thập bảng hỏi trực tuyến, OD CLICK sẽ kết học phỏng vấn nhóm (Focus group interview) để đưa ra báo cáo khách quan.