Khảo sát văn hóa doanh nghiệp

Rà soát và đánh giá một cách tổng thể, chi tiết, để làm rõ giá trị nào, chuẩn mực nào cần phát huy, điều gì phải thay đổi trong hệ thống quản lý, để lành mạnh hóa văn hóa tổ chức, thúc đẩy văn hóa đi lên theo kịp những đòi hỏi của phát triển kinh doanh, trong bối cảnh VUCA.

Đăng ký tư vấn chương trình

Phương pháp khảo sát văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 3 bước chính: Khảo sát, Can thiệp và Quản trị. Trong đó, khảo sát là bước quan trọng nhất. Theo kinh nghiệm thực tiễn triển khai, khảo sát tìm ra được vấn đề văn hóa doanh nghiệp chiếm 70% sự thành công trong phát triển văn hóa doanh nghiệp. 

Khảo sát văn hóa tổ chức của OD CLICK là quá trình rà soát, phân tích đánh giá một cách tổng thể, hệ thống, được tiến hành theo 3 tầng phân tích:
1. Rà soát môi trường văn hóa tổ chức,
2. Phân tích đặc tính và xu thế biến đổi văn hóa,
3. Đánh giá năng lực cộng hưởng văn hóa tổ chức

Rà soát văn hóa tổ chức

Rà soát môi trường văn hóa là quá trình thu thập dữ liệu, quan sát trực quan, đánh giá bề dày quá trình phát triển văn hóa của doanh nghiệp trên 4 phương diện: 

TƯ TƯỞNG VĂN HÓA – Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi;
CON ĐƯỜNG VĂN HÓA – Chiến lược và mô hình kinh doanh
CON NGƯỜI VĂN HÓA – Chính sách quản trị;
KHÔNG GIAN VĂN HÓA – Không gian tổ chức và truyền thông nội bộ:

Đây là bước xem xét các tài sản văn hóa mà doanh nghiệp đã tích lũy được trong quá trình phát triển từ hệ thống văn bản, hệ thống biểu tượng biểu trưng hữu hình, đến những quan niệm, góc nhìn của con người trong tổ chức, cũng như không gian biểu đạt gắn với các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung rà soát đánh giá được thực hiện dựa trên mô hình phát triển văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK bên cạnh

Phân tích đặc tính và xu thế văn hóa

Nội dung tiếp theo đi vào phân tích chiều sâu của văn hóa doanh nghiệp. Các khảo sát phân tích phải làm rõ 2 vấn đề chính:


1. Các đặc tính văn hóa của doanh nghiệp;
2. Các kỳ vọng phát triển văn hóa hay định hướng phát triển văn hóa nào đáp ứng kỳ vọng của đội ngũ nhân sự trong tổ chức.

Quá trình phân tích này sẽ tiếp thu quan điểm và dựa theo mô hình phân tích 4 đặc tính văn hóa tổ chức của Quinn và Cameron:
1. Văn hóa gắn kết;
2. Văn hóa sáng tạo;
3. Văn hóa cạnh tranh;
4. Văn hóa thứ bậc.

Đánh giá năng lực cộng hưởng văn hóa

Năng lực văn hóa được xem xét đánh giá định lượng trên 4 phương diện: Định hướng sứ mệnh; Tính nhất quán; Tính tham gia và Tính thích ứng; 

Thông qua 12 tiêu chí văn hóa tổ chức, gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung đánh giá này được tiến hành dựa theo Mô hình Denison về đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

Sau khi tiến hành 3 cấp độ đánh giá, các kết quả và dữ liệu thu được sẽ được tổng hợp, đối chiếu, so sánh, để có một cái nhìn hệ thống và xuyên suốt về văn hóa của doanh nghiệp, đặt trong bối cảnh môi trường kinh doanh mới, cũng như chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Giá trị chuyển giao

Sau khi thực hiện khảo sát văn hóa tổ chức, OD CLICK sẽ mang lại cho doanh nghiệp những giá trị sau: