CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

Các chương trình chuyên sâu được OD CLICK thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp phát triển năng lực tổ chức theo nhu cầu chiến lược đã hoạch định, hoàn thiện văn hóa tổ chức theo bản sắc riêng, hướng tới nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng trải nghiệm khách hàng tích cực, khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

10 chương trình chuyên sâu được xây dựng dành cho các doanh nghiệp đang phát triển nhanh có đội ngũ từ 300 nhân sự trở lên, đặc biệt phù hợp với môi trường từ 500 tới trên 1000 nhân sự, bao gồm 10 chuyên chuyên sâu như sau:

1. Phát triển văn hóa doanh nghiệp

2. Quản trị hiệu suất nhân sự

3. Quản trị nguồn vốn nhân lực

4. Quản trị chiến lược, xây dựng lợi thế cạnh tranh

5. Quản trị sự thay đổi trong tổ chức

6. Phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số

7. Phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược

8. Phát triển kỹ năng nhà quản lý cấp trung chuyên nghiệp

9. Tư duy phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

10. Truyền thông nội bộ xây dựng cam kết tổ chức

Toàn bọ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

 

“>