PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

Phát triển quản lý với mục tiêu tạo dựng hệ thống tổ chức là cơ sở nền tảng giúp cho doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Hệ thống tổ chức bao gồm mô hình, quy trình, công cụ và đội ngũ con người, với 5 trụ cột lõi: 1. Chiến lược khác biệt; 2. Tổ chức hiệu quả; 3. Nhân sự chuyên nghiệp; 4. Văn hóa doanh nghiệp thích ứng; 5. Đội ngũ lãnh đạo gương mẫu.

Nhu cầu phát triển quản lý trở nên cấp thiết khi doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khởi đầu, sau những tăng trưởng về quy mô và doanh số, bắt đầu nhận thấy những biểu hiện bị chững lại, hay đội ngũ thiếu phương hướng và động lực phát triển. Khi đó, đầu tư xây dựng hệ thống tổ chức vừa củng cố hoạt động, lại vừa là tiền đề phát triển giá trị doanh nghiệp, cũng như năng lực nhân sự.

OD CLICK thiết kế và triển khai 33 chuyên đề phát triển quản lý giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp vững vàng về nội lực trước bối cảnh biến động. Các nội dung này cần sự chủ động tham gia đóng góp, tích cực xây dựng của các thành viên từ bên trong, nên cần được đầu tư học hỏi, tiếp thu từng bước, để nắm vững và vận dụng, thực hành sáng tạo vào thực tiễn doanh nghiệp. Công ty có chuyên gia tư vấn trưởng đánh giá nhằm xây dựng nội dung, phương pháp và cách thức đào tạo rõ ràng hướng đến tối ưu hiệu quả đầu tư của tổ chức.

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp.

*Phương thức đào tạo

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ