ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Đào tạo xây dựng hệ thống tổ chức hướng đến tạo dựng nhận thức chung về phát triển doanh nghiệp, mang tính kiến tạo, tự hoàn thiện, cần được đầu tư và khích lệ liên tục, để hình thành nên gốc rễ phát triển kỹ năng và hiệu quả của đội ngũ nhân sự. Hệ thống tổ chức đề cấp đến nhân tố về chiến lược, hệ thống, văn hóa, cơ cấu, nguồn nhân lực. Trong đó, tư duy và phương pháp lãnh đạo là trọng tâm, tạo cảm hứng và động lực phát triển tổ chức, nhằm đưa doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh 4.0, chuyển đổi số, và biến động liên tục. 

OD CLICK thiết kế và triển khai 33 chuyên đề xây dựng hệ thống tổ chức giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu: 

1. Lãnh đạo gương mẫu 

2. Chiến lược khác biệt 

3. Tổ chức hiệu quả 

4. Nhân sự chuẩn mực 

5. Văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!