ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Phát triển năng lực quản lý là bước đầu tiên và xuyên suốt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đầu tư phát triển đội ngũ quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và thích ứng với bối cảnh kinh tế số hóa. Đào tạo phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp và nhu cầu phát triển cá nhân của đội ngũ quản lý, giúp gia tăng sự hài lòng và cam kết với tổ chức. Chương trình đào tạo thiết kế theo các nội dung như 33 chuyên đề dưới đây. Chuyên đề và nội dung đào tạo theo sát nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp. 

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Sự phối hợp hai bên đảm bảo xác lập mục tiêu đào tạo theo sát nhu cầu phát triển doanh nghiệp. Tổ chức triển khai và theo dõi đánh giá hiệu quả sau đào tạo dựa trên cơ sở thống nhất vai trò, phương pháp phối hợp như quy trình dưới đây: 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Để đảm bảo tiến trình và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, công ty triển khai giám sát hiệu quả chương trình đào tạo theo 4 bước:
 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI