Chuyển đổi số là vấn đề thách thức. Theo khảo sát trong nước, 48,8% doanh nghiệp bỏ phần mềm sau hai năm sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu được đề cập là vấn đề đồng thuận trong tổ chức, sự khó khăn trong thay đổi thói quen và sự chuẩn bị nguồn lực. Yếu tố bên trong tác động, theo khảo sát của Everest Group lần lượt là Cơ cấu tổ chức, Tư duy quản trị, Văn hóa doanh nghiệp, Công nghệ, Truyền thông nội bộ. Do vậy, trong giai đoạn này, doanh nghiệp ưu tiên quan tâm đến vấn đề trưởng thành số, như là công cụ đánh giá hiệu quả, từ đó xây dựng chiến lược chuyển đổi số hiệu quả.

1. Trưởng thành số (Digital Maturity – DM) 

Trưởng thành số (Digital maturity – DM) là chỉ số phổ biến trên thế giới, nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức cũng đưa ra mô hình trưởng thành số với các bộ tiêu chí như Bumann Peter, Grant Thorton. Mục đích giúp doanh nghiệp có thể đánh giá năng lực quản trị, khả năng ứng dụng công nghệ tạo ra giá trị để xác định mức độ trưởng thành hiện tại, hướng đến giải pháp phù hợp dựa trên thực tiễn tổ chức.

2. Mô hình trưởng thành số OD CLICK

Mô hình đánh giá trưởng thành số của OD CLICK được xây dựng dựa trên căn cứ thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình nhấn mạnh vào việc hoàn thiện chiến lược gắn với ứng dụng công nghệ số. Đây là điểm khởi đầu trong quá trình chuyển đổi.

Các nhân tố về năng lực con người và văn hóa được xem là động lực của quá trình chuyển đổi doanh nghiệp hướng đến vận hành tối ưu, hiệu quả công nghệ tạo ra giá trị vượt trội đến khách hàng và thị trường.

Mô hình cũng kế thừa những mô hình đã triển khai trên thế giới của Bumann Peter, Grant Thorton, GBS, Tim review, Deloitte cũng như xem xét các công bố trong nước. Doanh nghiệp có xu hướng tập trung vào công nghệ và khách hàng làm trọng tâm nhưng thành công bắt đầu từ văn hóa doanh nghiệp và con người. Từ triết lý này, OD CLICK đã nghiên cứu và đưa ra mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số toàn diện dựa trên 6 yếu tố chính là Chiến lược, Văn hoá, Vận hành, Công nghệ, Con người, Khách hàng. 

Khảo sát đánh giá được xây dựng đến hai đối tượng chính:

Bảng hỏi khảo sát doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất:

 

Bảng hỏi khảo sát doanh nghiệp lĩnh vực thương mại – dịch vụ:

 

3. Đánh giá mức độ trưởng thành số

Dựa trên 6 yếu tố và 20 tiêu chí, OD Click sẽ xây dựng bảng hỏi khảo sát hướng đến Ban lãnh đạo và cấp quản lý phòng ban để có góc nhìn khách quan nhất. Từ những dữ liệu thu thập được sẽ xây dựng báo cáo cho doanh nghiệp và xác định mức độ trưởng thành. Kết quả được trực quan hóa thành các biểu đồ, mô hình.

Trên cơ sở dữ liệu, điểm số, công ty đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp theo 4 cấp độ. Dựa trên kết quả đánh giá mức độ trưởng thành số, các doanh nghiệp có thể xác định được chính xác tình hình hiện tại của mình, đồng thời có những ý tưởng trong việc tối ưu hoá quy trình chuyển đổi các giai đoạn sau. OD CLICK với cương vị là công ty tư vấn quản lý cùng các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng lộ trình, chiến lược & giải pháp chuyển đổi phù hợp. 

4. Mô hình triển khai chuyển đổi số

Trên cơ sở đánh giá mức độ trưởng thành tiến xây dựng chiến lược triển khai chuyển đổi số gắn với 6 bước:

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI