KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC

1. Khảo sát văn hóa tổ chức

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các nhà lãnh đạo và là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Trong thời đại VUCA, những thói quen, chuẩn mực, giá trị, đã từng tạo nên thành công cho một doanh nghiệp, có thể lại là rào cản cho sự đổi mới để thích ứng trước những thay đổi của môi trường cạnh tranh toàn cầu, của xu thế chuyển đổi số, hay biến đổi tâm lý lao động trong thế hệ 9X có khoảng trống so với văn hóa truyền thống của tổ chức. 

Nhiều tổ chức đang phải loay hoay với những điều chỉnh của thể chế kinh tế, của thế hệ lãnh đạo, hay biến đổi xu thế thị trường, tất cả đang thách thức trực tiếp tới những thành quả trong quá khứ của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình nỗ lực liên tục, vừa định hình giá trị chia sẻ, lại vừa phải điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi. 

Vì vậy, các tổ chức doanh nghiệp muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải có sự khảo sát đánh giá một cách vừa tổng thể lại vừa chi tiết, để làm rõ giá trị nào, chuẩn mực nào cần phát huy, điều gì phải thay đổi trong hệ thống quản lý, hay cái gì buộc phải loại bỏ, để lành mạnh hóa văn hóa tổ chức, thúc đẩy văn hóa đi lên theo kịp những đòi hỏi của phát triển kinh doanh, trong bối cảnh VUCA.

2. Phương pháp Khảo sát văn hóa tổ chức

Khảo sát văn hóa tổ chức của OD CLICK là quá trình rà soát, phân tích đánh giá một cách tổng thể, hệ thống, và chi tiết, dựa trên kinh nghiệm gần 20 năm nghiên cứu và triển khai, trên nền tảng tri thức khoa học hiện đại. Hệ thống khảo sát đánh giá được tiến hành theo 3 tầng phân tích: 1. Rà soát môi trường văn hóa tổ chức, 2. Phân tích đặc tính và xu thế biến đổi văn hóa, 3. Đánh giá năng lực cộng hưởng văn hóa tổ chức; được mô hình hóa như dưới đây: 

 

Rà soát môi trường văn hóa tổ chức

Rà soát môi trường văn hóa là quá trình thu thập dữ liệu, quan sát trực quan, đánh giá bề dày quá trình phát triển văn hóa của doanh nghiệp trên 4 phương diện: 

 1. TƯ TƯỞNG VĂN HÓA – Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi; 
 2. CON ĐƯỜNG VĂN HÓA – Chiến lược phát triển kinh doanh; 
 3. CON NGƯỜI VĂN HÓA – Quản trị nguồn nhân lực; 
 4. KHÔNG GIAN VĂN HÓA – Giá trị hữu hình. 

Đây là bước xem xét các tài sản văn hóa mà doanh nghiệp đã tích lũy được trong quá trình phát triển từ hệ thống văn bản, hệ thống biểu tượng biểu trưng hữu hình, đến những quan niệm, góc nhìn của con người trong tổ chức, cũng như không gian biểu đạt gắn với các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung rà soát đánh giá được thực hiện dựa trên mô hình phát triển văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK, như dưới đây:

2. Phân tích đặc tính và xu thế văn hóa

Nội dung tiếp theo đi vào phân tích chiều sâu của văn hóa doanh nghiệp. Các khảo sát phân tích phải làm rõ 2 vấn đề chính: 1. Các đặc tính văn hóa của doanh nghiệp; 2. Các kỳ vọng phát triển văn hóa hay định hướng phát triển văn hóa nào đáp ứng kỳ vọng của đội ngũ nhân sự trong tổ chức. Các phân tích này sẽ phải làm rõ được những đặc tính văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp là gì, cái gì cần tiếp tục phát huy, cái gì cần thay đổi để làm mới trong hệ thống quản lý. Quá trình phân tích này sẽ tiếp thu quan điểm và dựa theo mô hình phân tích 4 đặc tính văn hóa tổ chức của Quinn và Cameron: 1. Văn hóa gắn kết; 2. Văn hóa sáng tạo; 3. Văn hóa cạnh tranh; 4. Văn hóa thứ bậc.

3. Đánh giá năng lực cộng hưởng văn hóa

Năng lực văn hóa được xem xét đánh giá định lượng trên 4 phương diện: 

 1. Định hướng sứ mệnh; 
 2. Tính nhất quán;
 3. Tính tham gia; 
 4. Tính thích ứng; 

Thông qua 12 tiêu chí văn hóa tổ chức, gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung đánh giá này được tiến hành dựa theo Mô hình Denison về đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

 

Sau khi tiến hành 3 cấp độ đánh giá, các kết quả và dữ liệu thu được sẽ được tổng hợp, đối chiếu, so sánh, để có một cái nhìn hệ thống và xuyên suốt về văn hóa của doanh nghiệp, đặt trong bối cảnh môi trường kinh doanh mới, cũng như chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

 • Phương pháp khảo sát bảng hỏi
 • Phương pháp thu thập và phân tích văn bản
 • Phương pháp quan sát trực quan
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê trên SPSS
 • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Sau khi thực hiện khảo sát văn hóa tổ chức, OD CLICK sẽ mang lại cho doanh nghiệp những giá trị sau:

 • Các kết quả tổng hợp, đánh giá và phân tích các đặc tính văn hóa, cung cấp bức tranh tổng quan cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Đề xuất các cơ chế và chính sách trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh, được thể chế bằng các công cụ văn hóa hữu hình như: sổ tay văn hóa doanh nghiệp; Biểu tượng, biểu trưng văn hóa; Cẩm nang hội nhập nhân viên;
 • Đưa ra những giải pháp trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, đồng bộ chiến lược phát triển nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp trong mắt nhân viên và đối tác, khách hàng. 
 • Nâng tầm tư duy cho đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt đội ngũ thừa hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, giúp họ hình thành các các phương án thích ứng văn hóa phù hợp với sự biến động nhanh chóng của thị trường. 

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, lấy con người làm trung tâm, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết chuyên môn, thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp suốt quá trình trước, trong và sau khảo sát. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

error: Nội dung đã khóa !!