Nhân lực là nguồn lực không thể thay thế trong thời đại kỹ thuật số. Sự sáng tạo và khả năng thích ứng của đội ngũ là yếu tố tạo ra sự khác biệt. Thực tế, các doanh nghiệp hiện nay cố gắng xây dựng chiến lược, nhưng chưa có sự đầu tư hiệu quả vào phát triển nhân lực dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. OD CLICK nghiên cứu và xây dựng 3 nội dung sản phẩm trọng tâm nhằm giúp doanh nghiệp tăng trưởng, dựa trên xây dựng nền tảng nhân lực mạnh.
 
1. Chương trình Xây dựng Hạnh phúc nhân viên
Đánh giá thực trạng tình hình nhân sự. Xác định các yếu tố tác động tạo nên hạnh phúc nhân viên và đề xuất giải pháp xây dựng trải nghiệm nhân viên tích cực cho doanh nghiệp
 
2. Chương trình Phát triển tổ chức gắn với PCMM
Đánh giá hoạt động nhân lực hiện tại và xác định ưu tiên để nâng cao hệ thống quản trị cũng như tạo ra trưởng thành năng lực của đội ngũ. 
 
 
3. Chương trình Phát triển đội ngũ quản lý cấp trung
Xác định trọng tâm kỹ năng, đẩy mạnh phát triển khả năng làm việc với con người, tư duy hệ thống và chiến lược 
 
error: Nội dung đã khóa !!