Trong thời đại công nghệ, chuyển đổi số, sự thành công của doanh nghiệp dựa trên đội ngũ nhân viên tài năng. Con người là nền tảng tạo ra năng lực cạnh tranh, dựa trên tri thức, đổi mới và khả năng thích ứng, hình thành chiến lược đột phá. Doanh nghiệp đứng trước mâu thuẫn khi đầu tư cho con người cần có sự kiên nhẫn, dài hạn trong khi kinh doanh ngày càng cạnh tranh, yêu cầu tốc độ và có tính thải loại cao. Tuy nhiên, kinh doanh thách thức như vậy thì càng đòi hỏi về mức độ trưởng thành của nhân viên cao hơn.

Các nhà lãnh đạo cần xây dựng chiến lược nhân lực dựa trên chiến lược kinh doanh vừa khai thác vừa khám phá. Doanh nghiệp củng cố và nâng cao sức cạnh tranh khai thác những thế mạnh hiện tại. Đồng thời cần mở rộng khám phá để tìm kiếm cơ hội mới thông qua sáng tạo và thử nghiệm, đòi hỏi cần năng lực cao hơn của đội ngũ. 

Chiến lược nguồn nhân lực gắn chặt với văn hóa chiến lược, kinh doanh và danh tiếng của doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực với các trong tâm chính bao gồm Triết lý nguồn nhân lực, Chính sách, Chương trình, Hoạt động và Quy trình. Với cách tiếp cận tư duy hệ thống, tính chiến lược, tính nhân văn cao, cũng như dựa trên việc thấu hiểu văn hóa Việt Nam, và môi trường doanh nghiệp Việt, OD CLICK đã mô hình hóa chiến lược nguồn nhân lực dựa trên cơ sở tri thức cùng kinh nghiệm làm việc, thấu hiểu đặc thù doanh nghiệp Việt:

 

Các nội dung chi tiết:

1. Quản trị nhân tài

2. Thương hiệu nhà tuyển dụng

3. Quản trị hiệu suất

4. Khung năng lực

5. Lương 3P

6. Học tập và phát triển (L&D)

7. Quản trị tri thức 

8. Truyền thông nội bộ

9. Môi trường làm việc hạnh phúc gắn với trải nghiệm nhân viên

10. Các chỉ số nhân sự trọng yếu

 

 

error: Nội dung đã khóa !!