BA MẢNG CỦA SỨC KHỎE TỔ CHỨC

Sức khỏe của tổ chức bền vững là một trong những tài sản mạnh nhất mà một công ty có thể xây dựng được. 
Thông qua nghiên cứu thực tế từ công ty Mckinsey đã chỉ ra cho chúng ta thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa sức khỏe tổ chức và hiệu suất hoạt động tài chính hoặc hoạt động của đơn vị.

Vậy ba mảng sức khỏe tổ chức chúng ta cần quan tâm gồm:
(1) Sự ăn khớp trong nội bộ (Internal alignment): Tổ chức có một tầm nhìn hấp dẫn và chiến lược khớp với tầm nhìn, được sự hỗ trợ của văn hóa tổ chức.
(2) Chất lượng của việc điều hành (Quality of executive): Tổ chức chứng tỏ được việc điều hành tốt so với chiến lược đã đặt ra và trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.
(3) Năng lực đổi mới (Capacity for renewal): Tổ chức thấu hiểu, tương tác, đáp ứng và thích nghi với bối cảnh của nó và môi trường bên ngoài.

Chỉ số về tổ chức được theo dõi trên 9 khía cạnh của sức khỏe tổ chức
(1) Sự ăn khớp trong nội bộ
• Định hướng (Direction)
• Lãnh đạo (Leadership)
• Văn hóa & bầu không khí làm việc (Culture & climate)


(2) Chất lượng của việc điều hành
• Trách nhiệm giải trình (Accountability)
• Điều phối & kiểm soát (Coordination & control)
• Lãnh đạo (Leadership)
• Các năng lực thực hiện (Capabilities)
• Sự thúc đẩy (Motivation)


(3) Năng lực đổi mới:
• Chú trọng ngoại cảnh ( External orientation)
• Lãnh đạo (Leadership)
• Đổi mới & học tập (Innovation & learning)

Thông qua 9 chỉ số này mỗi một công ty có thể tự đo lường được “tình trạng sức khỏe” của doanh nghiệp mình đang ở mức nào, phần nào còn hạn chế để từ đó điều chỉnh hướng đến sự phát triển toàn diện.

Nguồn tham khảo:

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-hidden-value-of-organizational-health-and-how-to-capture-it

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!