XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÃNH ĐẠO

Thương hiệu lãnh đạo là sự nhận diện về người lãnh đạo thông qua một tổ chức có khả năng kết nối giữa kỳ vọng của khách hàng với thái độ, hành động của nhân viên và tổ chức đo. Thương hiệu lãnh đạo không chỉ tập trung vào phát triển các phẩm chất cá nhân của nhà lãnh đạo mà nó còn lan truyền ra tổ chức. Nhà lãnh đạo có năng lực có thể xuất hiện và biến mất, nhưng thương hiệu lãnh đạo sẽ tạo ra hiệu quả bên vững cho tổ chức.

Một thương hiệu lãnh đạo bao gồm 2 yếu tố chính là yếu tố nền tảng (quy tắc lãnh đạo) và yếu tố khác biệt. Lãnh đạo truyền thống tạo ảnh hưởng từ bên trong ra bên ngoài còn thương hiệu lãnh đạo ảnh hưởng từ ngoài vào trong. Sau khi xây dựng được các yếu tố nền tảng vững chắc: chiến lược, thực thi, phát triển nguồn nhân lực, quản trị nhân tài thì thương hiệu lãnh đạo có thể hướng tới các giá trị khác biệt: yếu tố đặc biệt vượt xa các quy tắc và mang giá trị cho khách hàng.

Bài viết giới thiệu mô hình xây dựng thương hiệu lãnh đạo qua 6 bước:

Bước 1: Tạo dựng một bối cảnh cho thương hiệu lãnh đạo

Phát triển tài lãnh đạo khác với năng lực lãnh đạo cá nhân, nó là phương tiện giúp công ty đạt được mục tiêu, đồng thời tạo ra giá trị vô hình. Tạo dựng bối cảnh phát triển thương hiệu lãnh đạo lý giải tầm quan trọng của thương hiệu lãnh đạo.

Bước 2: Tuyên bố thương hiệu lãnh đạo

Một lời tuyên bố về thương hiệu lănh đạo tạo ra danh tiếng lãnh đạo dựa trên những đặc tính mà nhà lãnh đạo cần phải có và những kết quả mà nhà lãnh đạo cần mang lại. Tuyên bố thương hiệu lãnh đạo tập trung vào những yêu cầu dành cho cả nhân để có thể lãnh đạo hiệu quả; kết nối danh tiếng bên ngoài của công ty với những hành động hàng ngày trong việc lãnh đạo nội bộ. Lời tuyên bố vững chắc về thương hiệu cần sự phân tích kỹ lưỡng để biến nó trở thành sợi dây liên kết khách hàng và nhân viên.

Để tạo nên tuyên bố thương hiệu lãnh đạo, nhà quản trị cũng cần thực hiện nhiều bước: bắt đầu từ mô tả chiến lược rõ ràng, biến chiến lược thành thương hiệu công ty, xác định kết quả mong muốn, quy tắc lãnh đạo, tạo ra những tiêu chuẩn dựa trên thương hiệu lãnh đạo.

Bước 3: Đánh giá các nhà lãnh đạo dựa trên thương hiệu

Khi đã vạch ra được thương hiệu lãnh đạo, việc đánh giá các nhà lãnh đạo dựa trên thương hiệu là điều không thể thiếu. Trong bước này, họ sẽ đánh giá các yếu tố căn bản của quy tắc lãnh đạo cùng những kỹ năng của họ. Đồng thời, cần đánh giá và điều chỉnh phương pháp quản lý cho phù hợp với thương hiệu. Mỗi giai đoạn phát triển lãnh đạo sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, có 3 đặc điểm mà các nhà lãnh đạo cần quan tâm khi tự đánh giá hay tổ chức đánh giá là: đúng tố chất, đúng giai đoạn, kết quả đúng theo đúng cách.

Bước 4: Đầu tư vào thương hiệu lãnh đạo

Thương hiệu sản phẩm hay công ty không được tạo nên một cảch ngẫu nhiên và thương hiệu lãnh đạo cũng vậy. Các công ty dẫn đầu (được nhận diện bởi danh tiếng và khả năng linh hoạt của sự lãnh đạo) đầu tư vào những hoạt động cụ thể có thể thấm nhuần thương hiệu lãnh đạo. Những khoản đầu tư lý tưởng bao gồm đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm cuộc sống, giúp xây dựng các năng lực tiên quyết.

Bước 5: Đo lường hiệu quả đầu tư thương hiệu lãnh đạo

Đo lường hiệu quả đầu tư vào thương hiệu lãnh đạo được sử dụng với 2 cách tiếp cận: cách tiếp cận về năng lực và cách tiép cận về lợi nhuận. Các phương thức đánh giá lợi ích thu về từ việc đầu tư cần được thể hiện rõ ràng để chứng minh tính hiệu quả dài hạn. Các tiêu chí để đo lường hiệu quả đầu tư thường được sử dụng là:

  1. Ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo cá nhân lên tổ chức
  2. Hiệu quả của toàn bộ hệ thống thương hiệu lãnh đạo
  3. Giá trị của các nhà lãnh đạo cá nhân đối với các bên liên quan bên ngoài
  4. Sự tin tưởng của các bên liên quan bên ngoài đối với thương hiệu lãnh đạo

Bước 6: Truyền thông về thương hiệu lãnh đạo

Một trong những lý do lãnh đạo không tạo được ảnh hưởng lớn là mọi người không nhận thức được những điều mà các nhà lãnh đạo đang làm. Xây dựng hệ thống hiệu quả trước khi nói quá nhiều về nó là điều đúng đắn. Nhưng sau đó bạn cần đảm bảo nó được thấu hiểu và ghi nhận. Vai trò truyền tải nhận thức về thương hiệu lãnh đạo là rất lớn với các CEO. Gắn tài lãnh đạo với danh tiếng lâu dài giải thích tại sao thương hiệu lãnh đạo quan trọng hơn cá nhân các nhà lãnh đạo.

Sáu bước trên có thể được coi như là những chỉ số của thương hiệu lãnh đạo, cho bạn biết tổ chức cùa mình đang thực hiện tốt đến đâu trong việc xây dựng thương hiệu lãnh đạo và cách xây dựng nó.

 

Tài liệu tham khảo:

Dave Ulrich & Norm Smallwood, Leadership Brand, Harvard Business Review Press

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!