Doanh nghiệp thành công dựa trên 2 trụ cột chính là hệ thống minh bạch với các nguyên tắc tổ chức, chính sách, chế độ đãi ngộ rõ ràng và đầu tư đào tạo nhân sự. Đào tạo cấp cơ sở là trọng tâm thay đổi năng suất và chuẩn mực làm việc nhân viên.
 
Chất lượng đào tạo quyết định bởi 3 bên: người đọc, người huấn luyện và lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó, vai trong quyết định ở người học. Công ty tập trung khơi dựng động lực phát triển từ bên trong cá nhân, không chỉ tập trung vào tri thức và kinh nghiệm. Bởi kinh nghiệm sẽ bị cũ đi trong một môi trường biến đổi liên tục hiện nay.
 
 
Giảng viên nhiệt tâm trong truyền tải tri thức, coi trọng vào kiến thức gắn với thực tiễn. Tập trung phương diện tương tác học viên với nội tâm của họ để giúp họ tiếp thu tri thức, khả năng ứng dụng, tìm thấy ý nghĩa của việc học và gia tăng động lực làm việc. Những yếu tố này đã tạo nên chương trình hiệu quả trong tuần vừa qua. 
 
 
error: Nội dung đã khóa !!