Khung năng lực là trọng tâm trong quản trị nhân sự. Trong bối cảnh VUCA khi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh, việc tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự là ưu tiên của lãnh đạo doanh nghiệp. Để làm được điều này, yêu cầu đầu tiên là xây dựng khung năng lực hiệu quả.

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, sản phẩm tư vấn Quản trị khung năng lực đã được thiết kế với phương pháp tiếp cận mới. Cấu trúc sản phẩm là sự kết hợp xây dựng khung năng lực, gắn với văn hóa học hỏi, phương pháp học tập mới và quản trị tri thức trong doanh nghiệp. Hình thành khung năng lực là trọng tâm, song để phát triển nhân lực toàn diện cần tạo môi trường chia sẻ tri thức, văn hóa học hỏi thúc đẩy trau dồi, tự hoàn thiện năng lực. Do vậy, sản phẩm là giải pháp toàn diện giúp không chỉ giúp đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm nhân sự mà còn giúp các cá nhân phát triển năng lực liên tục.

Để hoàn thiện hơn giải pháp sản phẩm cho doanh nghiệp, OD CLICK đã có sự điều chỉnh về nội dung sản phẩm Quản trị KPI và lương 3P. Phương pháp tiếp cận và cách thức xây dựng được làm rõ, cùng với tính logic, hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp hiểu được nội hàm. Thông qua sản phẩm, doanh nghiệp hình thành hệ thống quản trị hiệu suất hiệu quả với trọng tâm là xây dựng lương 3P và hệ thống BSC,KPI.

Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tư vấn:
1. Quản trị khung năng lực
2. Quản trị KPI và lương 3P

error: Nội dung đã khóa !!