KHẢO SÁT
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hoạt động nhân lực luôn chứa đựng vấn đề của sự rủi ro, không rõ ràng, và thiếu tính hiệu quả. Khảo sát tổ chức nhân sự có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về nhân sự, minh bạch hóa và đạt được thành công lớn hơn.

Đăng ký tư vấn

MÔ HÌNH KHẢO SÁT TỔ CHỨC NHÂN SỰ OD CLICK

Hoạt động Audit, kiểm toán nhân lực đóng vai trò lớn hơn khi các quan hệ về con người trong tổ chức luôn thách thức. DN đánh giá lại các hoạt động nhân sự, quy trình, chính sách để quy chuẩn hướng đến đạt mục tiêu phát triển. OD CLICK đã nghiên cứu và xây dựng mô hình khảo sát gắn với các mục tiêu cụ thể:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT CHO DOANH NGHIỆP

Các sản phẩm hay chương trình đánh giá khác như: Khảo sát năng lực tổ chức, Khảo sản năng lực lãnh đạo, Khảo sát văn hóa tổ chức, hay các chương trình xây dựng theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục tiêu quản trị và phát triển đội ngũ con người.

Giá trị cốt lõi

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC