QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT THEO
KPI VÀ OKR

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp là hiệu suất, tăng trưởng đến từ năng suất lao động. Vấn đề sống còn với doanh nghiệp là quản trị theo mục tiêu, hình thành hệ thống thúc đẩy đội ngũ làm việc hiệu quả.

Đăng ký tư vấn

Triển khai hệ thống quản trị hiệu suất dựa trên OKR và KPI đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư song song. Trong đó, 30% là xây dựng chính sách, công cụ phù hợp để vận hành hiệu quả. 70% tập trung thay đổi tư duy, kỹ năng làm việc của con người trong doanh nghiệp

 

Quy trình xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất

Bước 1: Tiếp cận thực tiễn doanh nghiệp

Đơn vị tư vấn trao đổi thông tin, nghiên cứu tài liệu thu thập, quan sát hiện trạng để nắm bắt thực tiễn doanh nghiệp. Hiểu những thế mạnh và xác định điểm đứt gãy trong thực thi hiệu suất.

Bước 2: Phân tích hiện trạng 

Đơn vị tư vấn áp dụng các công cụ khảo sát, đo lường để nắm bắt bối cảnh, khái quát hóa vấn đề của doanh nghiệp. Triển khai đào tạo kích hoạt, xây dựng nhận thức.

Bước 3: Thiết kế hệ thống

Xây dựng hệ thống từ chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp. Hình thành công cụ OKR gắn với chính sách và cơ chế phối hợp 3 cấp độ: Công ty, Phòng ban/Bộ phận, Cá nhân.

Bước 4: Thực hiện thay đổi

Đơn vị tư vấn hướng dẫn áp dụng, coaching đưa các cẩm nang hướng dẫn, bảng biểu, quy trình vào thực tiễn triển khai. Thông qua quá trình chủ động triển khai, các bộ phận, đơn vị và cá nhân xác định những khúc mắc, đối thoại thảo luận với chuyên gia, kiện toàn.

Các công cụ và biểu mẫu quản trị hiệu suất đã được OD CLICK xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn cũng như những nghiên cứu case thành công của doanh nghiệp quốc tế

Tải xuống

3 TRỌNG TÂM QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ

Giá trị cốt lõi

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC