XÂY DỰNG
KHUNG NĂNG LỰC

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các ưu tiên đầu tư cho nhân sự, đào tạo kỹ năng cần gắn với khung năng lực. Xây dựng khung năng lực gắn với các mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh hiệu quả

Đăng ký tư vấn
 

Định hướng xây dựng khung năng lực

Phương pháp xây dựng khung năng lực truyền thống như KSA, bộ từ điển năng lực của Harvard được phát triển trong kỷ nguyên công nghiệp, với tính ổn định và chuyên môn hóa. Đặc điểm chung là nhiều thành tố gắn với một chuẩn có sẵn. Doanh nghiệp khó lựa chọn trọng tâm trong đầu tư phát triển năng lực nhân viên để thích ứng kỷ nguyên số hóa. Trong kỷ nguyên số, định hướng xây dựng khung năng lực đòi hỏi sự nâng cấp và tinh gọn.

Kế thừa nền tảng xây dựng khung năng lực truyền thông, dựa trên thực tiễn và yêu cầu trong chuyển đổi số, OD Click đổi mới mô hình xây dựng khung năng lực, là bộ khung giúp doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực gắn với mục tiêu, mô hình kinh doanh. Chuyển từ 4 yếu tố: Năng lực cốt lõi, Năng lực chuyên môn, Năng lực quản lý, Năng lực bổ trang thành 4 yếu tố: Năng lực thích ứng, Năng lực quản lý, Năng lực chuyên môn, Năng lực hỗ trợ chuyển đổi số.

Năng lực cần thiết trong kỷ nguyên số

4 bước xây dựng khung năng lực

 

Các doanh nghiệp Việt Nam trải qua thời gian áp dụng nhưng hiệu quả chưa đạt mong đợi, tốn kém nguồn lực, ngân sách khi chú trọng nhiều đến vấn đề kỹ thuật, áp cứng những chuẩn nước ngoài.

Thấu hiểu vấn đề này, OD CLICK đưa ra hướng dẫn quy trình và công cụ xây dựng khung năng lực dựa trên sự nghiên cứu tài liệu, hiểu biết tâm lý, đặc thù nhân lực và doanh nghiệp ViệtChi tiết hướng dẫn xây dựng:

Tải xuống cẩm nang

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC