XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC 

1. Yêu cầu khung năng lực cho doanh nghiệp

54% tổng số nhân viên sẽ cần đào tạo lại kỹ năng để đáp ứng yêu cầu mới, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các ưu tiên đầu tư cho nhân sự, đào tạo kỹ năng cần gắn với khung năng lực. Xây dựng khung năng lực gắn với các mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh.

Phương pháp xây dựng khung năng lực truyền thống như KSA, bộ từ điển năng lực của Harvard được phát triển trong kỷ nguyên công nghiệp, với tính ổn định và chuyên môn hóa. Đặc điểm chung là nhiều thành tố gắn với một chuẩn có sẵn. Doanh nghiệp khó lựa chọn trọng tâm trong đầu tư phát triển năng lực nhân viên để thích ứng kỷ nguyên số hóa.Trong kỷ nguyên số, định hướng xây dựng khung năng lực đòi hỏi sự nâng cấp và tinh gọn.

2. Xây dựng khung năng lực

Trọng tâm của khung năng lực là mô hình kinh doanh gắn với quá trình chuyển đổi số của thị trường. Các năng lực đặt ra cần dựa trên yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế thừa nền tảng xây dựng khung năng lực truyền thông, dựa trên thực tiễn và yêu cầu trong chuyển đổi số, OD Click đổi mới mô hình xây dựng khung năng lực, là bộ khung giúp doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực gắn với mục tiêu, mô hình kinh doanh. Chuyển từ 4 yếu tố: Năng lực cốt lõi, Năng lực chuyên môn, Năng lực quản lý, Năng lực bổ trang thành 4 yếu tố: Năng lực thích ứng, Năng lực quản lý, Năng lực chuyên môn, Năng lực hỗ trợ chuyển đổi số.

*Năng lực cần thiết trong kỷ nguyên số

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG

NĂNG LỰC QUẢN LÝ

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

NĂNG LỰC HỖ TRỢ CĐS

1. Tư duy phản biện 

2. Đổi mới sáng tạo 

3. Tư duy Design thinking 

4. Khả năng học hỏi và ứng dụng

5. Tư duy định hướng khách hàng

1.Lập kế hoạch

2. Tổ chức và giám sát thực hiện

3. Huấn luyện và phát triển nhân viên

4. Tư duy chiến lược

5. Giải quyết vấn đề và ra quyết định

6. Thông minh cảm xúc

7. Gắn kết con người

8. Quản trị thay đổi

Xây dựng dựa trên đặc thù lĩnh vực doanh nghiệp, phòng ban và
vị trí chức năng

1. Kỹ năng ứng dụng công nghệ số

2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số

3. Phân tích, tổng hợp thông tin dữ liệu

4. Quản trị cơ sở dữ liệu

5. Bảo mật, an toàn dữ liệu

6. Xây dựng nội dung số

*Các năng lực sẽ điều chỉnh linh hoạt theo từng trường hợp của doanh nghiệp

Tiến hành xây dựng khung năng lực dựa trên triển khai theo 5 bước như sau:

Bước 1: Xây dựng cấu trúc và danh mục năng lực

Xác định những năng lực trọng tâm theo yêu cầu của doanh nghiệp và định hướng kinh doanh. Quyết định danh mục năng lực, bao gồm tên và định nghĩa từng năng lực trong mỗi nhóm năng lực tùy thuộc vào kỳ vọng của doanh nghiệp.

Bước 2: Xây dựng từ điển năng lực

Dựa vào tên và định nghĩa năng lực, xác định các cấp độ năng lực theo các cấp độ thành thạo với nguyên tắc thống nhất.

Bước 3: Xác định tiêu chuẩn năng lực theo vị trí

Dựa trên các nhiệm vụ và kết quả yêu cầu đối với nhiệm vụ được nêu trong bản mô tả công việc để xác định những năng lực cần thiết, cấp độ thành thạo cần thiết của mỗi năng lực.

Bước 4: Đánh giá năng lực cá nhân

Tiến hành khảo sát đo lường đánh giá năng lực cá nhân theo yêu cầu cho vị trí mà người đó nắm giữ đã được xác định theo bước 4.

3. Đảm bảo chất lượng

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến, trong xây dựng quản trị khung năng lực, với nòng cốt là hình thành khung năng lực cho doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp quản trị tri thức và thúc đẩy văn hóa học hỏi, tự hoàn thiện năng lực cho các cá nhân.

OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI