QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Các công ty phát triển coi con người là nguồn vốn tạo ra sự khác biệt, mang đến thành công. Hoạt động nhân lực đã vượt qua khỏi tư duy phòng ban chức năng

Đăng ký tư vấn

Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số

Các công ty phát triển coi con người là nguồn vốn tạo ra sự khác biệt, mang đến thành công. Trong kỷ nguyên 4.0 gắn với tri thức và công nghệ kỹ thuật số, hoạt động nhân lực đã vượt qua khỏi tư duy phòng ban chức năng. Mở rộng vai trò gắn với phát triển con người, đội ngũ quản lý và hỗ trợ chiến lược kinh doanh. Đặt ra vấn đề với doanh nghiệp cần định hình tư duy quản trị nhân lực trong bối cảnh mới. Tư duy quản trị nhân lực hiệu quả sẽ cho phép doanh nghiệp thu hút nhân sự tài năng, phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo kế cận để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, 

Tải brochure

Giá trị cốt lõi

 

Quản trị nhân lực 

Mô hình quản trị nhân lực của OD CLICK với trọng tâm là phát triển đội ngũ nhân sự, tạo nên sức mạnh, bản sắc của doanh nghiệp. Xuất phát từ SỨ MỆNH của doanh nghiệp, thúc đẩy đạt được mục tiêu kinh doanh.

Cốt lõi trong phát triển NGUỒN NHÂN LỰC là xây dựng chiến lược mang tính dài hạn với các hoạt động chính:

  • Xác lập các triết lý phát triển nhân lực cho doanh nghiệp.
  • Thiết kế các chính sách phát triển dài hạn theo từng giai đoạn.
  • Xây dựng các quy trình triển khai: 1. Thu hút & tuyển dụng; 2. 3. Đào tạo & phát triển; 4. Đánh giá & đãi ngộ; 5. Truyền thông nội bộ & quan hệ nhân sự gắn với hạnh phúc nhân viên
  • Phát triển các nền tảng hạ tầng cho chiến lược nhân lực: 1. Thương hiệu nhà tuyển dụng; 2. Phát triển leadership các cấp trong tổ chức ; 3. Văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực;
  • Và đích đến của cùng là Nguồn vốn nhân lực, gắn với vị thế, hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

Sản phẩm dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực

Được xây dựng dựa trên các trọng tâm quản trị nhân sự, gắn với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, trong bối cảnh số.

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC