TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tái cơ cấu là quá trình hoàn thiện năng lực tổ chức nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động gắn với chiến lược, cơ cấu, con người, tri thức và công nghệ.

Đăng ký tư vấn

76% các CEO cho rằng doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc, kết hợp con người và công nghệ để thành công trong kỷ nguyên số. Tái cơ cấu vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng xu thế biến động kỷ nguyên số, cũng như yêu cầu đa dạng của các thế hệ nhân sự.

 

Nội dung chính của tái cơ cấu bao gồm 3 cấu phần: 01. Xác định lại chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu doanh nghiệp. 02. Hoàn thiện cơ cấu, quy trình và hệ thống. 03. Phát triển con người, văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Bản chất quá trình tái cơ cấu gắn với quản trị sự thay đổi trên hai phương diện là nâng cấp hệ thống và đổi mới con người.

 

Triển khai tái cơ cấu

1. Chuẩn bị sự sẵn sàng cho tái cơ cấu
Đầu tư nâng cấp về kiến thức, kỹ năng, tinh thần quyết tâm đổi mới. Xác định rõ mục tiêu và động lực hướng đến cho quá trình tái cơ cấu.

2. Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch cho tái cơ cấu
Tập trung: xây dựng chỉ số KPI cho quá trình thay đổi gắn với kế hoạch cụ thể cho từng bước. Hình thành team nhân sự tái cơ cấu. Xác định phạm vi của dự án.

3. Triển khai thực hiện tái cơ cấu
Lựa chọn và ủy quyền cho những người có động lực và khả năng thay đổi, có sức ảnh hưởng để kích thích động lực chung trong doanh nghiệp. 

4. Định hình văn hóa và chuẩn mực mới
Xây dựng chính sách bổ nhiệm cán bộ mới, bố trí lại nhân sự có khả năng thích ứng, cam kết, cũng như lập kế hoạch ngăn chặn những cá nhân hay bộ phận muốn trở lại cách làm cũ

5. Đánh giá kết quả và điều chỉnh
Xem xét toàn bộ tiến trình đánh giá về những điều thành công và điểm chưa đạt kỳ vọng. Từ đó rút ra những bài học làm bước đệm cho những kế hoạch triển khai tiếp theo.

 

Bản chất của tái cơ cấu

Là quá trình hoàn thiện năng lực tổ chức. Là kết tinh của năng lực con người, năng lực chuyên môn và năng lực cốt lõi đặt trong hệ thống quản lý. Doanh nghiệp hoàn thiện năng lực tổ chức sẽ có hiệu quả vượt trội với khả năng đổi mới, thích ứng nhanh, tạo dựng trải nghiệm khách hàng tích cực và linh hoạt trước sự biến động của thị trường.

Nhân tố đảm bảo thành công

 

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC