XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỔ CHỨC

Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu không có nền tảng tổ chức vững vàng và được xây dựng bài bản. Bởi, nền tảng tổ chức là tập hợp yếu tố cốt lõi nhất của một doanh nghiệp phải có là con người, chiến lược, hệ thống, cơ cấu và văn hóa. Do vậy, xây dựng nền tảng tổ chức là quá trình thực hiện mục tiêu nhằm đạt được tính hiệu quả tích hợp trong hệ thống của các yếu tố: Con người, Chiến lược, Cơ cấu, Quy trình, và sự Phối hợp, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh, sự trải nghiệm tích cực cho khách hàng, và cả tính đổi mới và thích ứng trong nền kinh tế toàn cầu, dựa trên tri thức và thông tin.

Trong bối cảnh hiện nay, sự thanh lọc của thị trường là rất lớn, những doanh nghiệp không có nền tảng tổ chức mà chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực và lợi thế sẽ không thể đứng vững trước làn sóng của sự cạnh tranh. Lý do có thể thấy, không có nền tảng sẽ không giữ chân được nhân sự cũng như không thể thu hút người tài và sẽ mất phương hướng trước sự bất định của thị trường.

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

Xây dựng nền tảng tổ chức tập trung vào hai khía cạnh chính là nền tảng năng lựcnền tảng cấu trúc. Nền tảng năng lực tập trung vào nhận thức của con người. Nền tảng cấu trúc tác động vào hệ thống để tạo ra quy trình, hình thành cơ cấu tổ chức rõ ràng cũng như định hình chiến lược.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG NĂNG LỰC

Nền tảng năng lực tập trung vào nhận thức con người do vậy cần định hình nền móng của tổ chức qua các câu hỏi trọng tâm chiến lược. Theo Peter F. Drucker, người được xem như cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cần xây dựng dựa trên 5 câu hỏi cốt lõi:

  • Thứ nhất, sứ mệnh của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi, một cách ngắn gọn, trọng tâm, kích thích sự tiến bộ và động lực làm việc của đội ngũ nhân viên.

  • Thứ hai, khách hàng của chúng ta là ai?

Nhận diện sau đó phân biệt được khách hàng hàng đầu với khách hàng thứ yếu; hiểu rõ nhu cầu và tập trung làm hài lòng một số nhóm người chứ không phải tất cả; đồng thời, luôn sẵn sàng thích ứng cũng như thay đổi với các xu thế khách hàng, phát triển cùng khách hàng.

  • Thứ ba, khách hàng đánh giá cao điều gì?

Sẽ sai lầm khi suy đoán khách hàng nghĩ gì, mà phải trực tiếp tìm hiểu thông tin từ họ, nắm lấy những “niềm đau” sâu kín của khách hàng, chứ không chỉ là những gì được họ thể hiện hay truyền thống từ xưa ở bên ngoài, luôn lắng nghe khách hàng cho dù họ ở bất kỳ nhóm khách hàng nào.

  • Thứ tư, thành quả của chúng ta là gì?

Đảm bảo doanh nghiệp có phương pháp đánh giá các thành quả trong ngắn hạn và các thay đổi trong dài hạn, bằng áp dụng thước đo chính xác nhất cho tổ chức. Từ đó doanh nghiệp xác định được những gì cần được củng cố hoặc những gì cần từ bỏ. Đây là nội dung người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm đi sát, đảm bảo sự đánh giá đúng, và phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh lãng phí các nguồn lực của tổ chức mà vẫn đảm bảo những kết quả có ý nghĩa.

  • Thứ năm, kế hoạch của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp cần xem xét sứ mệnh có hội đủ 3 yếu tố là: cơ hội, năng lực và cam kết hay không, từ đó, để đưa ra hành động thực hiện. Kế hoạch hiệu quả phải làm rõ 5 yếu tố là: Phân tích, Từ bỏ, Tập trung, Đổi mới, Chấp nhận rủi ro. Qua đó tạo ra sự thông hiểu và sự làm chủ các bước hành động, đem lại tính cam kết và hiệu quả cho tổ chức.

Các chuyên gia OD CLICK, với vai trò khách quan của bên thứ 3 và kiến thức chuyên gia, sẽ thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng thiết kế, xây dựng nền tảng doanh nghiệp theo 5 câu hỏi của tổ chức, tạo ra nền tảng phát triển dài hạn và bền vững.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG CẤU TRÚC

Xây dựng nền tảng cấu trúc là quá trình cần cả tính khoa học, kinh nghiệm thực tiễn nhằm đạt được tính hiệu quả hoạt động, phát huy tài năng trí tuệ của đội ngũ con người. Xây dựng nền tảng cấu trúc tập trung vào các vấn đề cơ cấu tổ chức, đánh giá quy trình và con người, phối hợp và kiểm soát để hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống.

  • Phân tích cơ cấu: là quá trình đánh giá và nhìn nhận lại cấu hình tổ chức, bao gồm hệ thống chức danh, cơ cấu các phòng ban và phân bổ quyền lực. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hiện nay đã không còn chỉ đi theo những mô hình chức năng, địa lý, sản phẩm, mà đã nâng lên thành các mô hình ma trận, hỗn hợp, mạng lưới, hay tế bào; với sự kết hợp của năng lực nhân sự
  • Đánh giá quy trình và con người: tập trung vào việc thiết kế nhiệm vụ cho từng vị trí công việc và dựa vào năng lực của từng nhân sự cũng như định hình phong cách lãnh đạo tạo môi trường cho nhân sự phát triển. Từ đó, đánh giá năng lực của nhân sự và hệ thông quy trình để xác định những hạn chế để có giải pháp cải thiện
  • Phối hợp và kiểm soát: tập trung vào rà soát và đánh giá khả năng phối hợp giữa phòng ban trong tổ chức cũng như giữa đội ngũ nhân sự cũng như kiểm soát xem khả năng thực thi công việc để đạt mục tiêu. Việc kiểm soát có thể dựa trên hệ thống KPI để đánh giá. Bên cạnh đó, sự kiểm soát kết hợp với đánh giá về con người sẽ hình thành nên chính sách đãi ngộ phù hợp cho nhân sự

Để xây dựng nền tảng tổ chức vững vàng cần đi qua 6 bước cơ bản là sự cộng hưởng của xây dựng năng lực và hệ thống. Quy trình này được thiết kế dựa theo mô hình thành công của nước ngoài kết hợp với sự điều chỉnh phù hợp bối cảnh và đặc tính của doanh nghiệp Việt Nam. Sự kết hợp và dung hòa này hướng đến mang đến hiệu quả tối ưu nhất trong việc xây dựng nền tảng tổ chức thành công cho doanh nghiệp Việt.

 

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

Dù cho đặc thù doanh nghiệp rất đa dạng và phức tạp, nhưng với những con người cùng với sứ mệnh của mình, OD CLICK tin rằng sự hợp tác hữu hiệu của hai bên sẽ luôn tạo ra được những thành quả đáng mong đợi thúc đẩy sự phát triển cả trong hiện tại cũng như tương lai.

 

Bình luận