XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa là tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, gắn với sự ngưỡng mộ của khách hàng, sự tự hào của đội ngũ nhân viên, và hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp thiếu nguồn lực thì có thể vay mượn, nhưng văn hóa doanh nghiệp thì không thể vay mượn hay sao chép. Thiếu văn hoá doanh nghiệp mạnh thì doanh nghiệp sẽ khó thích ứng và phát triển trong bối cảnh kinh doanh thách thức hiện nay.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là quá trình hình thành và củng cố “phần mềm tư duy” tổ chức. Khi con người trong tổ chức được định hướng tư duy và hành động theo các chuẩn văn hoá thì việc thực thi chiến lược hiệu quả, mức độ cam kết trung thành được nâng cao. 

Văn hóa doanh nghiệp được hình thành từ tập hợp những giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ, được kết tinh, nuôi dưỡng theo thời gian, từ những nỗ lực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, và được lại truyền cho các thế hệ nhân sự kế tiếp như một di sản tổ chức. 

Các quá trình hình thành nên giá văn hoá trong doanh nghiệp được OD CLICK mô hình hoá trong hình dưới đây:

Xây dựng doanh nghiệp tập trung vào Bốn trụ cột tạo nên nền tảng văn hóa của một tổ chức theo mô hình của OD CLICK, bao gồm: 

 1. Tư tưởng văn hóa – Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; 
 2. Con đường văn hóa – Chiến lược phát triển kinh doanh; 
 3. Con người văn hóa – Công tác quản trị nhân lực; 
 4. Không gian văn hóa – Các tạo tác văn hóa hữu hình. 

Bốn trụ cột này luôn có sự bổ sung, gắn kết lẫn nhau, thống nhất theo một hệ triết lý riêng của doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua thực tiễn, các giá trị và nhận thức quản trị, các trụ cột này phải được điều chỉnh, đổi mới, để thích ứng với những biến động trên thị trường.

2. Qui trình tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Trên cơ sở mô hình văn hóa doanh nghiệp, OD CLICK triển khai thành 7 bước tư vấn xây dựng cụ thể như sau:

Bước 1: Khảo sát 4 phương diện hình thành văn hóa tổ chức: Tư tưởng văn hóa, Con đường văn hóa, Con người văn hóa, và Không gian văn hóa. Bước này nhằm kiểm kê hiện trạng các thành quả tích luỹ văn hoá trong doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá sức khỏe văn hóa tổ chức, phản ánh mức độ phát triển và tính đồng bộ trên bốn định hướng: Về định hướng sứ mệnh; Về tính nhất quán; Về tính tham gia của đội ngũ, và về tính thích ứng của doanh nghiệp.

Bước 3: Phân tích đặc tính và xu thế phát triển văn hóa doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai, so sánh với định hướng chiến lược của doanh nghiệp.

Bước 4: Xây dựng các điều chỉnh và hoàn thiện 4 nền tảng trụ cột của văn hoá doanh nghiệp:

 • Về các tư tưởng tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi.
 • Về phát triển chiến lược kinh doanh theo các tư tưởng định hướng.
 • Về các chính sách quản trị nhân lực theo các giá trị cốt lõi.
 • Về không gian phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Bước 5: Xây dựng Bản đồ văn hóa
Bản đồ văn hóa mang tính trực quan nhằm xác định các hành vi cần xây dựng mới và những hành vi cần loại bỏ trong tổ chức.

Bước 6: Hình thành tiêu chuẩn Con người văn hóa
Tập trung xác định phẩm chất con người văn hoá đối với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên.

Bước 7: Thiết lập các cơ chế quản trị văn hóa doanh nghiệp

 • Cơ cấu tổ chức hội đồng văn hóa doanh nghiệp
 • Chiến lược, chính sách và chương trình truyền thông nội bộ 
 • Các công cụ hỗ trợ quản trị văn hoá: Sổ tay văn hóa, giải thưởng văn hóa.

Đây là bước nền tảng để xác định hướng xây dựng và phát triển văn hóa nghiệp. Căn cứ vào thực tiễn quy mô, trình độ, và tuổi đời doanh nghiệp, các bước và nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh theo thoả thuận của doanh nghiệp. 

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức cũng như niềm tin của khách hàng và đội ngũ nhân lực. 

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững