XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Tài sản của doanh nghiệp là văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, chuẩn mức, niềm tin, được hình thành, tích lũy trong quá trình doanh nghiệp tương tác với môi trường bên ngoài và hội nhập môi trường bên trong, được các thành viên xem như cách hành xử đúng đắn trong trong tổ chức. Xây dựng văn hóa có giá trị riêng biệt sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, thu hút nhân tài, tạo nên thương hiệu tuyển dụng tốt và khơi gợi niềm tự hào của đội ngũ.

Văn hóa doanh nghiệp có 2 chức năng là gắn kết con người trong tổ chức, hướng đến chia sẻ giá trị chung và giúp doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh biến động, đòi hỏi tốc độ thông qua sự linh hoạt, hệ giá trị, phẩm chất thấm nhuần trong các cá nhân.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình cam kết dài hạn, bài bản, theo tư duy và phương pháp đúng đắn, phù hợp với đặc tính con người, với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hình thành văn hóa gắn 4 trụ cột tiếp cận tổng thể như sau:

Các giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ trong tổ chức, thông qua sự vận hành của con người và công nghệ, được kết tinh từ 4 quá trình quản trị theo định hướng phát triển văn hóa của doanh nghiệp, bao gồm: 

 1. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Đây được xem là Tư tưởng văn hóa
  Là quá trình thể hiện tư tưởng lãnh đạo của doanh nghiệp. Hệ thống các tư tưởng, quan điểm, triết lý này thường mang tính ổn định, nhưng doanh nghiệp sẽ cần có sự mài giũa tinh chỉnh lại cho phù hợp, khi có sự tăng trưởng về quy mô và có những bước thay đổi lớn về tầm nhìn chiến lược phát triển.

 2. Chiến lược và mô hình kinh doanh: Đây được xem là Con đường văn hóa
  Là quá trình xác lập đường hướng phát triển của tổ chức, mô hình kết nối phối hợp của các chức năng và bộ phận một cách tổng thể, nhằm tạo dựng giá trị vượt trội cho thị trường, cho khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. 

 3. Chính sách quản trị: Đây được xem là Con người văn hóa
  Các chính sách quản trị nhân lực cụ thể như về: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, hệ thống đãi ngộ, phát triển nhân tài, phải được xây dựng gắn với các triết lý và giá trị cốt lõi nhằm định hình, điều chỉnh hành vi của các thành viên theo các chuẩn mực chung.

 4. Không gian tổ chức và truyền thông nội bộ: Đây được xem là Không gian văn hóa
  Con người và hành vi văn hóa của con người cần được nuôi dưỡng trong không gian tri thức, khuyến khích các hành vi đạt chuẩn, tăng cường các hành vi tạo ra thành quả tích cực, loại bỏ các hành vi tiêu cực.

2. Quy trình tư vấn phát triển văn hoá doanh nghiệp

Trên cơ sở mô hình văn hóa doanh nghiệp, OD CLICK sẽ triển khai thành quy trình 3 bước tư vấn cho doanh nghiệp bao gồm Khảo sát văn hóa doanh nghiệp, Hoàn thiện hệ thống quản lý, Quy chế và chính sách.

Bước 1: Khảo sát văn hóa doanh nghiệp

Kiểm kê hiện trạng các thành quả tích luỹ văn hoá trong doanh nghiệp, đưa ra cái nhìn chung về các ưu điểm và hạn chế của hệ thống. Xác định vấn đề về văn hóa tồn tại trong doanh nghiệp.
 Khảo sát sẽ đánh giá sức khỏe văn hóa tổ chức dựa theo mô hình khảo sát văn hóa tổ chức của Denison. Từ kết quả đó sẽ đánh giá dựa trên sự tham chiếu với xu thế phát triển văn hóa doanh nghiệp trong hiện tại và định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong tương lai 5 năm tiếp theo.

Bước 2: Hoàn thiện hệ thống quản lý

Sau khi có sự khảo sát, xác định lại vấn đề văn hóa sẽ tiến hành xây dựng các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý theo 4 trụ cột văn hóa.

 • Về Tư tưởng văn hóa: tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi.
 • Về Con đường văn hóa: chiến lược và mô hình kinh doanh.
 • Về Con người văn hóa: các chính sách quy trình quản trị nhân lực dựa theo các giá trị cốt lõi.
 • Về không gian tổ chức và truyền thông nội bộ, tạo môi trường nuôi dưỡng và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Điều quan trọng là muốn điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp thì trước tiên cần có sự chuyển đổi trong hành vi lãnh đạo và các chính sách quản trị mới có thể thay đổi được hành vi nhân sự.

Trong giai đoạn can thiệp này, OD CLICK có công cụ hỗ trợ để hình dung các trọng tâm công việc và khía cạnh chính phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Công cụ bản đồ văn hóa

Bản đồ văn hóa mang tính trực quan đến từng con người hay bộ phận, nhằm xác định các hành vi cần xây dựng mới và những hành vi cần loại bỏ trong tổ chức.

Công cụ Canvas văn hóa

Công cụ có khả năng đánh giá và phát triển văn hóa, bắt đầu từ cốt lõi là: Sứ mệnh và giá trị. Tiếp đến là văn hóa cảm xúc và cuối cùng là Văn hóa chức năng.

Bước 3: Quy chế và chính sách

Bước này tập trung quản trị văn hóa doanh nghiệp hiệu quả thông qua hoàn thiện quy chế và chính sách, là cơ sở tạo thành chuẩn về văn hóa để áp dụng, với các trọng tâm chính:

 • Qui chế về hội đồng văn hóa doanh nghiệp; 
 • Chiến lược, chính sách và chương trình truyền thông nội bộ; 
 • Các công cụ quản trị văn hoá: Sổ tay văn hóa, giải thưởng văn hóa.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức, niềm tin của khách hàng, cũng như đội ngũ nhân viên. 

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ