HIỂU THỰC TRẠNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA MONG MUỐN

——————-

Rà soát và đánh giá một cách tổng thể, chi tiết, để làm rõ giá trị nào, chuẩn mực nào cần phát huy, điều gì phải thay đổi trong hệ thống quản lý, để lành mạnh hóa văn hóa tổ chức, thúc đẩy văn hóa đi lên theo kịp những đòi hỏi của phát triển kinh doanh, trong bối cảnh VUCA.

Sản phẩm chuyển giao

Sau khi thực hiện tiến hành khảo sát theo bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp, OD CLICK xây dựng Báo cáo Kết quả Khảo sát chỉ ra một số nội dung chính:

Khoảng trống văn hóa được mô hình hóa trực quan

————

Các kết quả được phân tích và tính toán dựa trên số liệu được thu thập từ mẫu các câu trả lời từ khảo sát của doanh nghiệp. Quá trình phân tích này sẽ tiếp thu quan điểm và dựa theo mô hình phân tích 4 đặc tính văn hóa tổ chức của Quinn và Cameron:
1. Văn hóa gắn kết;
2. Văn hóa sáng tạo;
3. Văn hóa cạnh tranh;
4. Văn hóa thứ bậc.

Doanh nghiệp quy mô dưới 150 nhân sự

Đăng ký thông tin

Doanh nghiệp quy mô từ 150 đến 300 nhân sự

ĐĂng ký thông tin

Doanh nghiệp quy mô trên 300 nhân sự

Đăng ký thông tin

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT KHÁC

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh

Năng lực văn hóa được xem xét đánh giá định lượng trên 4 phương diện: Định hướng sứ mệnh; Tính nhất quán; Tính tham gia và Tính thích ứng; 

Thông qua 12 tiêu chí văn hóa tổ chức, gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung đánh giá này được tiến hành dựa theo Mô hình Denison về đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

Rà soát chính sách quản lý

Nội dung rà soát đánh giá được thực hiện dựa trên mô hình phát triển văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK. Mục tiêu là rà soát  từ hệ thống văn bản, hệ thống biểu tượng biểu trưng hữu hình, đến những quan niệm, góc nhìn của con người trong tổ chức, cũng như không gian biểu đạt gắn với các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. Nguyễn tuấn anh

Chuyên gia về tư vấn và huấn luyện phát triển văn hóa doanh nghiệp

CG. trẦN THỊ MINH HẢI

Chuyên gia về gắn kết đội ngũ, xây dựng văn hóa chuẩn mực, ứng xử

CG. lê như anh

Chuyên gia về Truyền thông nội bộ, Trải nghiệm nhân viên

Coaching 1-1

Quản trị văn hóa doanh nghiệp

 

TRI THỨC QUẢN TRỊ

Thay đổi văn hóa – Điều chỉnh hướng đến sự phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh vô hình, quyết định đến sự phát triển [...]

KHÁCH HÀNG KẾT NỐI DỊCH VỤ