Tác giả: Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery

Nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới đã chỉ ra rằng: “70% thất bại của các doanh nghiệp ngày nay không phải do chiến lược kém hay tầm nhìn sai, mà là do năng lực thực thi và hệ thống triển khai kém hiệu quả”.

Vậy làm sao giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực thực thi chiến lược và xây dựng hệ thống triển khai hiệu quả? “Balanced Scorecard/ Thẻ Điểm Cân bằng” (BSC) ra đời để giải quyết vấn đề trọng yếu này.

16 chương sách là sự đúc kết kiến thức và kinh nghiệm có được khi Howard Rohm và các cộng sự của ông tiếp xúc với hàng trăm khách hàng trên thế giới.  Cuốn sách là những giải pháp thực nghiệm “Thẻ điểm cân bằng” thúc đẩy sự nhất quán trong hoạch định chiến lược và quản lý thành tích trong toàn tổ chức.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!